Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Kurt Rasmussen, Diabetesforeningen, Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

 

Indholdsfortegnelse

HR 1 Handicaprådets regnskab 2017

HR 2 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

HR 3 Lokalplan for dagligvarebutik ved Tune Parkvej

HR 4 Udvalgsdagsordener og referater

HR 5 Gensidig orientering

HR 6 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 7 Eventuelt

HR 8 Godkendelse af referat fra mødet                      

 

Ikke til stede: Ina Birch

 

 

 

HR. 1 Handicaprådets regnskab 2017

I vedlagte bilag fremgår en status over handicaprådets udgifter med foreløbigt og forventet forbrug 2017.

 

Bilag

Oversigt over forbrug

 

Indstilling

Godkendes

 

Beslutning:

Godkendt

På næste møde drøftes prioritering af aktiviteter i forhold til budgettet. 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

HR. 2 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

Der er udarbejdet tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Ændringer af detailhandelsstruktur og Kommuneplanramme 4E1, hvor der er høringsfrist den 15. januar 2018.

 

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 3. Lokalplan for dagligvarebutik ved Tune Parkvej

Der er udarbejdet lokalplan for Dagligvarebutik ved Tune Parkvej, hvor der er høringsfrist den 15. januar 2018.

 

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Såfremt der skal være en dagligvarebutik ved Tune Parkvej bifalder Handicaprådet, at der i lokalplanen, er taget højde for at der skal etableres handicapparkeringspladser.

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 4 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Trygheds- og Integrationsudvalget 13.11.17

Ingen bemærkninger

 

Børne- og Ungeudvalget 15.11.17

Ingen bemærkninger

 

Social- og Sundhedsudvalget 15.11.17

Punkt 3 Evaluering af madservice til visiterede borgere i Greve Kommune 2017. Handicaprådet bemærker at maden er blevet en smule forbedret.

 

Teknik- og Miljøudvalget 16.11.17

Ingen bemærkninger

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 06.11.17

Ingen bemærkninger

 

Kultur- og Fritidsudvalget 14.11.17

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

  

 

HR. 5 Gensidig orientering 

Mariann Mikkelsen orienterede om:

  • At Dansk Broderorden har doneret 10.000 kr. til Bostedet Vangeleddet
  • Der er pt. visiteret 18 borgere til bostedet og der er flere på vej. Bostedet starter op efter planen den 1. marts 2018
  • Der er informationsmøde for visiterede borgere og deres pårørende den 6. december.

Lonnie Busted Nielsen spurgte ind til hvorfor Center for Børn & Familier laver § 50 undersøgelser, når den unge er lige ved at fylde 18 år? Brith Nøhr svarede at hvis man har modtaget en underretning og vurderer at der skal ske en foranstaltning, så kræver loven at der er lavet en § 50 undersøgelse. 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 6 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:

  • Orientering om indsats for ordblinde (hvornår bliver man screenet, er der en procedure når man bliver diagnosticeret, hvem har ansvaret, hvad kan man få af hjælp)
  • Undersøge om og hvordan man kan få hjælpeinstruktør ved fitnesstræning til eksempelvis synshandicappede
  • Sagsbehandlingstider på handicapområdet
  • Udfordringer i forhold til at man ikke kan køre med Movia, hvis man har et ganghjælpemiddel der ikke er visiteret via kommunen (og hvis man er visiteret og man selv har købt hjælpemidlet) 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 7 Eventuelt

Allan Jørgensen deltager i referencegruppen omkring etablering af 40 nye ældre boliger i Hundige Øst. Der er workshop den 19. december kl. 9.00-12.00. 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 8 Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

 Ina Birch