Medlemmer

Byråd: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Anni Kristiansen, Kim Andreassen 

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen.  

 

Indhold

HR 1.             Hjælpemidler

HR 2.             Fælles retning

HR 3.             Magtanvende

HR 4.             Status på psykiatripolitik

HR 5.             Status på fokusområdet velfærdsteknologi

HR 6.             Lokalplan for Greve Centervej 88-90

HR 7.             Kommuneplantillæg nr. 14

HR 8.             Handicaprådets kalender for 2017

HR 9.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 10.           Gensidig orientering

HR 11.           Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 12.           Eventuelt

HR 13.           Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

 

HR 1.             Hjælpemidler

Punkt fra huskelisten

Handicaprådet ønsker at få en generel orientering om hjælpemiddelområdet, samt proceduren for bevilling af hjælpemidler, i forbindelse med udskrivning fra hospital.

 

Christina Juul, fagkoordinator i Hjælpemiddelafsnittet og Camilla Meyer, teamleder i Myndighedsteamet deltager under punktet.

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Handicaprådet fik præsenteret et oplæg om hjælpemidler, som udsendes sammen med referatet.   

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

 

 

HR 2.             Fælles retning

Greve Kommune har igangsat et udviklingsforløb, der har til formål at skabe en mere effektiv politisk styring, som kaldes Fælles Retning i Greve.

 

En væsentlig del af dette handler om at Byrådet skal fastsætte strategiske mål der

peger på de udfordringer, der vurderes at være de væsentligste for kommunens borgere i dag.

 

Byrådet skal have et bredt grundlag at vurdere på og beder om input fra forskellige vinkler og med forskellige tilgange. 

 

Susanne Røgilds, udviklingskonsulent i Staben for HR, Udvikling & It, deltager og introducerer til Fælles retning.

 

Bilag

Brev om Fælles retning

 

Indstilling

Handicaprådet formulerer udfordringer og løsningsforslag

 

Beslutning

Susanne Røgilds præsenterede Fælles retning, herunder de 5 hensigter, som udsendes sammen med referatet.

 

Handicaprådet formulerede følgende i forhold til de udsendte spørgsmål:

 

Hvilke udfordringer mener I at det er det er lykkedes Byrådet at løse gennem de sidste 4 år?

Det er lykkedes at skabe mulighed for at komme til stranden via Aktiestykket i Karlslunde, via rampen på Mosede Fort, at få et varmtvandsbassin på Langagergaard Plejecenter, et 24 timers akut tilbud, Freyas Kvarter, psykiatri samt et bosted for psykisk syge.

 

Hvilke udfordringer mener I, det er vigtigst at adressere i de kommende 1-2 år? 3-5 år?

1-2 år:

Etablere transport til borgere med handicap, efter at fleks trafik er nedlagt

Skabe sammenhæng mellem handicappolitikken og den vedtagne handicapkonvention

Etablere boliger for borgere med handicap

Bedre kost til hjemmeboende borgere med handicap

 

3-5 år:

At få endnu et varmtvands bassin, som er større

At få etableret endnu en adgang til stranden eksempelvis i Hundige

 

Hvad skal der til for at lykkes med at løse disse udfordringer?

At prioritere at se på effekt frem for at se på den økonomiske bundlinje

Større inddragelse af Handicaprådet og DH, som har en stor viden om borgere med handicap

Lave borgerinddragelser på målgrupperne i forhold til påvirkning/effekt

 

Handicaprådet har mulighed for at komme med yderligere input frem til den 9. marts 2017.

 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

  

HR 3.             Magtanvende

Fast punkt

Handicaprådet ønsker at få en årlig orientering om hvornår Greve Kommune udøver magt over for borgere med handicap.

 

Orienteringen fremgår af den politiske sag Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 8. februar 2017, som også vedlægges som bilag.

 

Bilag

Dagsorden fra Social- og Sundhedsudvalgets møde

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 4.             Status på psykiatripolitik

Til orientering forelægges en status på psykiatripolitikken.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møde den møde den 8. februar 2017 og dagsorden med bilag herfra vedlægges til orientering.

 

Bilag

Dagsorden fra Social- og Sundhedsudvalgets møde

Status på psykiatripolitikken

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 5.             Status på fokusområdet velfærdsteknologi 

Den 28. januar 2016 godkendte Handicaprådet Velfærdsteknologi som et 2-årigt fokusområde for 2016-17.

Fokusområdet er foldet ud i en liste med emner og en del af disse emner fik Handicaprådet præsenteret på deres årlige tur den 22. juni 2016.

På dette møde forelægges en status på alle emner, til handicapområdets orientering.

 

Bilag

Status på emner under fokusområdet

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

  

HR 6.             Lokalplan for Greve Centervej 88-90

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for Greve Centervej 88-90, hvortil der er høringsfrist den 31. marts 2017.

Bilag

http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3403563&plantype=20&status=F

 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Handicaprådet har ingen bemærkninger til lokalplanen 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 7.             Kommuneplantillæg nr. 14

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 14 til kommuneplan 3013-2025 for rammeområde 2E1, hvortil der er høringsfrist den 31. marts 2017.

 

Bilag

http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3407993&plantype=12&status=F

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Handicaprådet har ingen bemærkninger til lokalplanen 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

 HR 8.             Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

29. marts

Ordinært møde

 

26. april

Ordinært møde

 

17. maj

Ordinært møde

 

21. juni

Heldagstur og ordinært møde

 

24. august

Ordinært møde inkl. budgetbehandling

 

27. september

Ordinært møde

 

25. oktober

Ordinært møde

 

14. november

Ordinært møde

 

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 9.             Udvalgsdagsordener og referater 

Handicaprådet drøfter de  politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 06.02.17

Ingen kommentarer

 

Børne- og Ungeudvalget 08.02.17

Ingen kommentarer

 

Social- og Sundhedsudvalget 08.02.17

Ingen kommentarer

 

Teknik- og Miljøudvalget 09.02.17

Ingen kommentarer

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 09.02.17

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 07.02.17

Ingen kommentarer

 

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 06.03.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Børne- og Ungeudvalget 08.03.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Social- og Sundhedsudvalget 13.03.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Teknik- og Miljøudvalget 09.03.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 13.03.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Kultur- og Fritidsudvalget 07.03.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

  

HR 10.           Gensidig orientering

Det Centrale Handicapråd har offentliggjort sin årsberetning for 2015 og 2016. Årsberetningen beskriver de temaer, som rådet har arbejdet med. Årsberetningen kan ses på linket her: http://www.dch.dk/aarsberetning2015-2016

 

Anden gensidig orientering:

Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen deltog i Det Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar under temaet holdninger og fordomme til handicappede

 

DH har modtaget svar fra Statsforvaltningen på deres klage over manglende høring. Statsforvaltningen har svaret at det er op til kommunen selv at beslutte, hvad de vil høre om

 

Palle Jakobsen spurgte ind til magtanvendelse i den inkluderende skole i forhold til udad reagerende børn. Anni Kristiansen oplyste at antallet er uændret i forhold til tidligere

 

Palle Jakobsen oplyste at Greve Kommune v. Greve Bibliotek tidligere har udgivet lyd avis i samarbejde med Solrød Kommune. Solrød Kommune har valgt at nedlægge lyd avisen og Greve Kommune laver nu deres egen lyd avis, som Palle vurderer, er blevet væsentlig forringet. Ændringen har ikke været drøftet i Handicaprådet og det ønskes undersøgt, hvorfor lyd avisen har ændret karakter.

 

I et samarbejde mellem DH og Høje Taastrup Kommune er det lykkedes at få 50 borgere ud i beskæftigelse. DH Greve opfordrer Greve Kommune til lade sig inspirere af dette

 

Palle Jakobsen efterspørger en status på renovering af Greve Midtby projektet, herunder om der er taget hensyn til tilgængeligheden 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 11.           Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Marts 2017:

  • Placering af handicaprådets møder i forhold til de politiske fagudvalgsmøder
  • Ankeafgørelser for 2016

 

Spørgsmål der undersøges:

  • Greve Kommunes lyd avis (indhold)
  • Status på tilgængelighed i Greve Midtby projektet
  • Reaktioner på klub Havanas lukning mellem jul og nytår (udmøntning af besparelse)

 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 12.           Eventuelt

Allan Jørgensen oplyste at det var et problem når Social- og Sundhedsudvalgets formand Liselotte Blixt oplyser i Sydkysten, at Bilka kan levere mad under Frit valg ordningen. Kriteriet er at leveringsprisen maksimalt må være 4,53 pr. dag og det kan Bilka ikke leve op til. 

 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 13.           Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen