Medlemmer

Byråd: Kai Nielsen (V), Torben Hoffmann (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Kim Andreassen 

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Rune Gamby, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen.

Øvrige: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær 

Indholdsfortegnelse 

Punkt             Tekst             Side

HR 1.             Præsentation og konstituering af handicaprådet

HR 2.             Handicaprådets økonomi 2018

HR 3.             Møderække for 2018 

HR 4.             Procedure ved høringssvar

HR 5.             Handicaprådets vedtægter

HR 6.             Årsberetning 2017 

HR 7.             Afsluttende status på fokusområde velfærdsteknologi

HR 8.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 9.             Gensidig orientering 

HR 10.           Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 11.           Eventuelt

HR 12.           Godkendelse af referat fra mødet

                      

Ikke til stede:

  

HR. 1 Præsentation og konstituering af handicaprådet

Valg af formand

Valg af næstformand

Indstilling

Der vælges repræsentanter til de ovennævnte poster.

Beslutning:

 1. Formand Kai Nielsen
 2. Næstformand Allan Jørgensen

HR. 2 Handicaprådets økonomi 2018

Handicaprådet drøfter i forhold til budgettet prioriteringer for 2018 og årene frem.

Der er udarbejdet 3 modeller som fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Oversigt med modeller

Indstilling

Handicaprådet beslutter hvilken model der skal være gældende

Beslutning:

Økonomien blev drøftet og tilrettet.

  

HR. 3 Møderække for 2018

På baggrund af de politiske udvalgs dagsorden foreslås følgende møderække for Handicaprådets møder i 2018:

Mandag 26. marts

Mandag 7. maj

Mandag 4. juni

Torsdag 23. august (forbeholdt budgetbehandling)

Mandag 17. september

Mandag 22. oktober

Mandag 26. november

Møderne holdes kl. 16.30-18.30

Bilag

Byrådets og udvalgenes mødekalender 2018

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for 2018

Beslutning:

Følgende datoer blev besluttet:

Mandag 9. april  

Mandag 7. maj

Mandag 4. juni

Torsdag 23. august (forbeholdt budgetbehandling)

Mandag 17. september

Mandag 22. oktober

Mandag 26. november

Møderne holdes kl. 17.00-19.00

  

HR. 4 Procedure ved høringssvar 

Så vidt muligt planlægges handicaprådets møder efter hvornår fagudvalgene holder deres møder og høringssager tilrettelægges, så Handicaprådet kan afgive høringssvar.

Formålet er at Handicaprådet på deres møder kan komme med kommentarer til dagsordener/referater og udtale sig i høringssager, således at disse kan komme med i den videre politiske behandling.

Handicaprådet har tidligere aftalt, at i de tilfælde hvor der ikke er et Handicaprådsmøde og der skal afgives et høringssvar, foregår høringen digitalt på den måde:

Sekretær sender materiale til formand i DH (næstformand i Handicaprådet)

DH repræsentant udarbejder et forslag til høringssvar og videresender til formand (byrådsmedlem) som behandler forslaget inden det sendes til sekretær

Sekretær søger for at høringssvar kommer videre til politisk behandling

Indstilling

Orientering

Beslutning:

Følgende procedure blev besluttet:

 

 • Høringsmateriale med frist udsendes til hele Handicaprådet
 • DH koordinerer internt og udarbejder forslag, som sendes til formand og sekretær
 • Formand og øvrige medlemmer kommenterer på høringssvar til sekretær
 • Sekretær sender endeligt høringssvar videre til administrativ/politisk behandling

HR. 5 Handicaprådets vedtægter 

Af hensyn til nye medlemmer i Handicaprådet, og med det formål at få en genopfriskning, forelægges handicaprådets vedtægter til orientering.

Bilag

Handicaprådets vedtægter.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Til orientering

HR. 6 Årsberetning 2017

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2017 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2017

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2017

Beslutning:

Godkendt

  

HR. 7 Afsluttende status på fokusområde velfærdsteknologi

Hvert andet år udpeges i forlængelse af Handicappolitikken et 2-årigt fokusområde. I 2016-2017 har fokusområdet været ”Velfærdsteknologi” og området har været foldet ud i underlæggende temaer.

Da fokusområdet nu er afsluttet, forelægges her en status, hvor der beskrives hvilke handlinger og initiativer der er udført under hvert tema.

Status på fokusområdet fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Status på fokusområdet

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Handicaprådet ønsker en præsentation af teknologiske hjælpemidler på sundhed og plejeområdet, samt en drøftelse af, hvilke dilemmaer kommunen har i forhold til velfærdsteknologi.

  

HR. 8 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 16.01.18

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 15.01.18

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 10.01.18

Ingen kommentarer

Bygnings,- Trafik- og Miljøudvalget 09.01.18

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungeudvalget 09.01.18

Ingen kommentarer

Plan- og udviklingsudvalget 10.01.18

Ingen kommentarer

 HR. 9 Gensidig orientering 

 • Palle Jakobsen har deltaget i KL´s Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november 2017 i Kolding
 • Palle Jakobsen oplyste at Roskilde Kommune har gode erfaringer ift. udad reagerende demente borgere
 • Palle Jakobsen er valgt ind i Seniorrådet
 • Allan Jørgensen er valgt ind i Fritidsrådet

 

Hr. 10 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler
 • Afskaffelse af flextrafik – undersøge hvordan udenbys borgere kan komme hjem på besøg, når de ikke kan bruge den kollektive trafik (hvordan bevilges dette)
 • Hvordan og hvor længe er man om at udrede børn med autisme i Greve Kommune? (Læserbrev fra Liselott Blixt - børn der er i klemme i skolesystemet)

HR. 11 Eventuelt

Intet nyt

HR. 12 Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt