Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Anni Kristiansen, Kim Andreassen

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen

 

 

Indholdsfortegnelse 

HR 1.             Godkendelse af indsatsbeskrivelse og støttepakker til bostedet Vangeleddet

HR 2.             Organisering og placering af Akuttilbuddet samt tilgængelighed 

HR 3.             Ankestyrelsens afgørelser 2016 

HR 4.             Kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under Flexhandicap 

HR 5.             Planlægge heldagstur

HR 6.             Kommuneplantillæg nr. 12 

HR 7.             Lokalplan for strandvejsområdet i Greve 

HR 8.             Handicaprådets møder i 2017 

HR 9.             Handicaprådets kalender for 2017 

HR 10.           Udvalgsdagsordener og referater

HR 11.           Gensidig orientering 

HR 12.           Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 13.           Eventuelt

HR 14.           Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede: Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

HR 1. Godkendelse af indsatsbeskrivelse og støttepakker til bostedet Vangeleddet

Greve Kommune har siden 2012 arbejdet på at etablere et botilbud i Hundige Øst (Vangeleddet 9) for 24 voksne med udviklingsforstyrrelser, for eksempel autisme, ADHD og Asperger Syndrom.

I december 2016 underskrev Greve Kommune kontrakt med entreprenør Strømberg & Sahl efter politisk beslutning i Byrådet den 19. december 2016. Byggeriet er nu gået i gang og Bostedet Vangeleddet forventes at være klar til indflytning den 1. marts 2018.

Center for Job & Socialservice har udarbejdet en beskrivelse af den socialfaglige indsats og støttepakker i Bostedet Vangeleddet, som skal behandles af Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2017. Sagen fremgår af bilag som eftersendes.

 

Bilag

Politisk sag samt indsatsbeskrivelse og støttepakker til bostedet Vangeleddet 

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning. 

Handicaprådet ønsker at få en orientering, når der er visiteret borgere til botilbuddet. 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 2. Organisering og placering af Akuttilbuddet samt tilgængelighed

Greve Kommune har siden februar 2015 haft et socialt akuttilbud (herefter Akuttilbuddet), som er delvis etableret med puljemidler fra Socialstyrelsen.

Akuttilbuddet er et anonymt tilbud til personer i egen bolig med en psykisk lidelse, som oplever en akut krise.

Siden 2013 har Greve Kommune visiteret borgere til døgndækning/tilgængelighed. Denne ydelse har dog siden Akuttilbuddets opstart været varetaget af Akuttilbuddets personale, da det gav bedst mening ressourcemæssigt. Projektperioden udløber i december 2017, og inden da skal der træffes beslutning om, hvad der skal ske med Akuttilbuddet – herunder døgndækning/tilgængelighed – fremadrettet.

Sagen fremgår af bilag som eftersendes.

 

Bilag

Politisk sag samt evaluering af Akuttilbuddet

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Mariann Mikkelsen oplyste at model D, som er beskrevet i den fremsendte sag, udgår, samt at Akuttilbuddets tilgængelighed ændres, så der er åbent indtil kl. 08 og dette vil ikke ændre på økonomien.

 

Handicaprådet har følgende bemærkning:

Handicaprådet indstiller model A. Akuttilbuddet bliver liggende hvor det ligger i dag og der gøres ikke indgreb i Caféen, samt at dens aktiviteter genoptages. 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 3. Ankestyrelsens afgørelser 2016

Én gang årligt forelægges Ankestyrelsens afgørelser på handicapområdet for Handicaprådet. Afgørelserne fremgår af vedlagte oversigt.

 

Bilag

Oversigt over sager behandlet i 2016

 

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

 

Beslutning:

Taget til efterretning 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 4. Kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under Flexhandicap

Palle Jakobsen har ønsket at få nævnte sag på dagsorden.

 

I forbindelse med nedlægningen af Flextrafiks åbne ordning oplever administrationen i øjeblikket en øget efterspørgsel i forhold til den visiterede handicapordning.

Da der tidligere ikke fandtes en kvalitetsstandard på området og ordningen endvidere skulle udvides til også at omfatte blinde og svagtseende pr. 1. januar 2017, behandlede Social- og Sundhedsudvalget forslag til kvalitetsstandard den 11. januar, som blev godkendt i Byrådet 23. januar 2017.

Sagen fremgår af vedlagte bilag.

 

Bilag

Politisk sag med kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under Flexhandicap

 

Indstilling

Orientering tages til efterretning

 

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Det undersøges hvorfor at borgere, der er blinde eller har lavt syn, skal fremvise attest fra SCR, når Dansk blindesamfund i forvejen har alle oplysninger. Hvad er baggrunden for at denne praksis er ændret? 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 5. Planlægge heldagstur

Handicaprådet skal på heldagstur den 21. juni 2017 og i den forbindelse drøftes forslag til program.

 

Bilag

Forslag til steder

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

Handicaprådet lavede en bruttoliste, der arbejdes videre med, hvor der sigtes mod Tune. 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

  

HR 6. Kommuneplantillæg nr. 12

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 12 2013-2025 for rammeområde 1B13, 2B13, 1O33 og del af 1B6, hvortil der er høringsfrist den 28. april marts 2017.

 

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 12

 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

  

HR 7. Lokalplan for strandvejsområdet i Greve

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for strandvejsområdet i Greve, hvortil der er høringsfrist den 31. marts 2017.

 

Bilag

Lokalplan for strandvejsområdet

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 8. Handicaprådets møder i 2017 

Handicaprådet har tidligere besluttede nedennævnte mødedatoer, men ønsker at se om disse i højere grad kan planlægges i forhold til de politiske fagudvalgsmøder.

Mødedatoer som tidligere er besluttet:

Onsdag 26. april

Onsdag 17. maj

Onsdag 21. juni

Torsdag 24. august (budgetbehandling)

Onsdag 27. september

Onsdag 25. oktober

Tirsdag 14. november

 

Bilag

Oversigt over politiske møder

 

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for resten af 2017

 

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 9. Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

26. april

Ordinært møde

 

17. maj

Ordinært møde

 

21. juni

Heldagstur og ordinært møde

 

24. august

Ordinært møde inkl. budgetbehandling

 

27. september

Ordinært møde

 

25. oktober

Ordinært møde

 

14. november

Ordinært møde

 

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 10. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 06.03.17

Ingen bemærkninger

 

Børne- og Ungeudvalget 08.03.17

Ingen bemærkninger

 

Social- og Sundhedsudvalget 13.03.17

Ingen bemærkninger

 

Teknik- og Miljøudvalget 09.03.17

Ingen bemærkninger

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 13.03.17

Ingen bemærkninger

 

Kultur- og Fritidsudvalget 07.03.17

Ingen bemærkninger

 

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 03.04.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Børne- og Ungeudvalget 05.04.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Social- og Sundhedsudvalget 05.04.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Teknik- og Miljøudvalget 06.04.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 18.04.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Kultur- og Fritidsudvalget 04.04.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 11. Gensidig orientering

  • Mariann Mikkelsen oplyste der, den 28. marts 2017 i Greve Borgerhus, har været afholdt en temaaften under overskriften ”At være pårørende til et psykisk sårbart menneske”. Temaaften var pænt besøgt og der var gode og relevante indslag.
  • Allan Jørgensen oplyste at han er valgt som formand for DH 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 12. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

  • 26. april 2017 - Greve Puljen under Kultur & Fritidsområdet
  • 26. maj 2017 - orientering om inklusion 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

 

 

HR 14. Eventuelt

Anni Kristiansen udtræder af Handicaprådet, da hun går på pension.

Handicaprådet v. næstformand Bente Lis Clausen takkede for et godt og langt samarbejde.   

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen

 

 

 

HR 14. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Niclas Bekker Poulsen