Greve Kommune afholdt d. 30. november 2017 borgermøde vedrørende ønske om etablering af dagligvarebutik ved Lundevej 3 og Tune Parkvej 7.

 

På mødet holdt blev forslag til lokalplan nr. 15.22 – Dagligvarebutik ved Tune Parkvej samt forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 fremlagt.

Efterfølgende var der tid til spørgsmål og kommentarer hvor direktør Peter Kjærsgaard Pedersen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Claus Jensen (V), ejendomsudvikler Peter Søgaard fra udviklingsfirmaet Innovator og administrationen var tilstede.

Bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 15.22 kan læses i højre side. Bemærkningerne er refereret tematisk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til de fremlagte planer, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 15. januar 2018.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling. 

Greve Kommune afholdt d. 23. november 2016 borgermøde vedrørende ønske om etablering af dagligvarebutik ved Lundevej 3 og Tune Parkvej 7. 

Mødet var en opfølgning på et tilsvarende møde afholdt 11. oktober 2016, hvor der kom flere end der kunne være i salen. Greve Kommune ønskede derfor at invitere igen for at sikre, at alle der måtte have interesse, kunne deltage i debatten.

På mødet holdt direktør Peter Kjærsgaard Pedersen, Greve Kommune oplæg om de lov- og planmæssige rammer for ejendommen for hvor det ønskes at placere en ny dagligvarebutik. Efterfølgende holdt ejendomsudvikler Peter Søgaard, fra udviklingsfirmaet Innovater oplæg om deres ønsker for etablering af ny dagligvarebutik.
Ved den efterfølgende debat blev fordele og ulemper drøftet i plenum. Herunder er synspunkter fra debatten refereret tematisk:


Trafik og tilgængelighed
- Svagt gående har problemer med at komme til og fra, samt rundt i Tune Center i dag
- Behov for indkøbsmuligheder i den anden ende af Tune. For ældre vil det være attraktivt med detailhandel på den ønskede placering
- Vigtigt at tænke trafikafvikling igennem for ny dagligvarebutik, herunder til og frakørselsmuligheder for handlende, men også i forhold til varetransport
- Selv om ældre vil have glæde af en ny butik tættere på, er det problematisk at decentralisere center i andre sammenhænge, da ældre har glæde af at tingene er koncentreret
- Der mangler en butik i den ende af Tune, som særligt ældre og børnefamilier kan få stor glæde af.
- Behov for fokus på trafikafvikling i den del af Tune hvor dagligvarebutik ønsker at ligge


Detailhandelsanalyse og konsekvenser ved placering af ny detailhandelsbutik
- Detailhandelsanalyse er vigtig og det skal belyses, hvorvidt der er et selvstændigt lokalt opland til en ny dagligvarebutik
- Risiko for at Netto flytter ud af bymidten, da de har ringe muligheder for at udvide. Vil skabe yderligere tomgang i bymidten
- Bekymret for udviklingen i Tune Center og at denne vil blive påvirket negativt, hvis der åbner en detailhandelsbutik uden for bymidten
- Detailhandelsanalyse bør medtage, at der etableres en ny detailhandelsbutik ved Greve Centervej 90 i Greve
- Vigtigt, at det er produkter i en ordentlig kvalitet som butikkerne udbyder, ellers handler man andre steder
- Konkurrence inden for detailhandelen kan være med til at øge kvaliteten. Der vil ske en påvirkning af eksisterende detailhandel, og det er det som undersøges nærmere ved en detailhandelsundersøgelse
- Hvis der kommer boliger på Spæncom-grunden vil der være et behov for en dagligvarebutik op den ønskede placering
- Der er behov for klarhed over hvad detailhandelsanalysen måler på, herunder definitioner og parametre
- Problematisk at analysen først kommer efter, at man har sagt ja til at arbejde videre med lokalplanen
- Er skeptisk i forhold til om området kan bære endnu en detailhandelsbutik
- Placering af en ny dagligvarebutik udenfor centeret vil ikke tiltrække flere kunder til centeret


Planlægning og proces 

 Bør være det nye byråd, der tager stilling til, om der skal placeres en dagligvarebutik uden for bymidten, der bryder med gældende detailhandelsstruktur, som er vedtaget med kommuneplanen
- Tune Center virker allerede for geografisk stort på nuværende tidspunkt, vigtigt at byplanlæggere er inde over
- Behov for nytænkning af Tune Center, herunder omdanne og skabe mulighed for placering af plejeboliger
- Udvalgsvarer generelt presset på grund af internethandel og borgerne vil handle tæt på. Denne udvikling kan ses i Tune Center. Der skal arbejdes med, hvordan vi får skabt et Tune Center i balance
- Tune Center er privat ejet, så det er begrænset hvad kommunen kan gøre. Men kommunen kan styre fremtidig anvendelse. Det er besluttet at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Tune Center, men kommunen kan ikke løse centrets problem, men kan bidrage med tilvejebringelse af nyt plangrundlag
- Hvis Tune bodega købes med henblik på udvikling, vil det kunne tilføre noget positivt.
- Tune Center opleves som attraktivt og at butikker klarer sig fint
- Der udtrykkes interesse for at kommunen er med til at styre hvilken butik, som kommer til at placere sig uden for bymidten
- Vigtigt at kigge på udviklingen af Tune Center før der arbejdes videre med ny detailhandelsbutik uden for centeret

Arkitektur og indpasning
- Godt med fokus på arkitektur ved etablering af ny dagligvarebutik
- Vigtigt at ny detailhandelsbutik indpasses i de eksisterende omgivelser og at det sikres, at der ikke kommer støjgener