Banner_Planstrategi_Greve_Kommune_2015

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Planstrategi 2015 - Offentlig bekendtgørelse. ”Planstrategi 2015 – Greve Kommune i Fremtiden” er vedtaget af Byrådet.

Byrådet vedtog på mødet den 26. oktober 2015 Greve Kommunes Planstrategi 2015, som erstatter strategien fra 2013. En planstrategi kigger 10-15 år frem i tiden og tegner de overordnede linjer for kommunens udvikling og er grundlag for revision af kommuneplanen, der skal være afsluttet i denne byrådsperiode, dvs. med udgangen af 2017.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over retlige forhold kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet i perioden fra den 4. december 2015 til den 4. januar 2016. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen digitalt videre til den myndighed, dvs. Greve Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve Kommune. Du kan enten ringe eller sende en e-mail til plan@greve.dk, emnetekst Klage. Greve Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk/klage bl.a. under Hvordan klager du, Hvad koster det at klage og Klageregler for de enkelte lovområder, Planloven.
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 4. maj 2016, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Planstrategi 2015 - Greve Kommune i Fremtiden

Planstrategi 2015 er synkroniseret med den årlige budgetlægning – og viser, hvordan vi kan tackle udfordringerne ved at stå sammen.
Planstrategi 2015 adskiller sig fra tidligere strategier ved at have en klar kobling til den årlige beslutning om kommunens budget. Vi vil tage afsæt i vores strategi, når budgetprocessen skydes i gang og herigennem gøre det synligt, hvilke større mål kommunen ledes af i sine økonomiske beslutninger.

Vi skal sammen bygge den by, vi gerne vil bo i. Derfor er strategien blevet til i en dialog mellem borgere, politikere og administrationen. Den afspejler dermed, hvilke forventninger vi har til de fysiske og sociale rammer for livet i Greve. I forbindelse med borgerdialogerne til Budget 2016-2019 har brugerråd og bestyrelser taget stilling til, hvilken strategi de ønsker kommunen skal arbejde på at realisere. Og som noget helt nyt, var politikerne i dialog med borgerne på Greve Kommunes Facebook-side i april 2015, hvor vi især drøftede skoler samt hvor og hvordan vi skal bygge i kommunen. Endelig har kommunen afholdt bydelsmøder med grundejerforeningerne i de 4 bydele; Hundige, Greve, Karlslunde og Tune. Byrådet vil gerne takke alle deltagende borgere og virksomheder for aktiv og engageret debat om de bærende værdier for udviklingen af Greve Kommune.

Den overordnede vision kan sammenfattes til “Vi passer godt på det vi har”, og er udmøntet i strategiske mål og handlinger for de næste 4 år. Den langsigtede Planstrategi vil i budgettet blive konkretiseret i de såkaldte Sektorredegørelser, der beskriver, hvor vi vil gøre en indsats det kommende år. Desuden afspejles den i de økonomiske prioriteringer, der kan læses ud af budgettet. I 2016 drejer dette sig blandt andet om forbedring af erhvervsarealer, renovering og genopretning af egne bygninger, udvikling af skoler, dag- og fritidstilbud som lokale mødesteder, fastholde 3 stjerner for badevandet samt udvikling af byen, så de fysiske rammer understøtter en sund livsstil med gode sociale relationer.

Borgerdialogen ønsker vi at fortsætte. Vi ser frem til at høre fra dig, brug gerne e-mailen: plan@greve.dk
Du kan læse mere om kommunens økonomiske politik her
Du kan downloade Planstrategi 2015 til højre.