Topbillede (1)

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Byrådet vedtog på mødet den 23. marts 2019 Greve Kommunes Planstrategi 2019 - Vi skaber rum for det gode liv - tæt på storbyen, tættere på naturen, som erstatter strategien fra 2015.

I planstrategien fremlægger Byrådet sine overordnede mål for kommunens fremtidige udvikling. Strategien sætter den politiske retning for den kommende fulde revision af kommuneplanen.

Planstrategi 2019

Målet med Planstrategi 2019 er at opstille en strategi for byudviklingen, som er konkret nok til at sætte retning for arbejdet med kommune- og lokalplaner, og som kan danne udgangspunkt for administrationens forhåndsdialog med projektudviklere og bygherrer.

Målet med Planstrategi 2019 er omsat til seks pejlemærker for byudviklingen, som med udgangspunkt i forskellige udfordringer og kvaliteter giver et bud på, hvad målet for byplanlægningen skal være.

  • En by til det gode liv - hele livet: Borgerne skal kunne bo i kommunen hele livet - uanset livssituation. Det kræver et udbud af boliger til alle aldre og med en variation i boligtyper, der passer til nye familiemønstre og flere ældre. Behovet for et mere varieret udbud af boliger rummer også muligheden for en mere blandet by.
  • Den blandede, trygge by med plads til forskellighed: Greve er en forholdsvis opdelt by, hvor parcelhuse, rækkehuse og etageboliger er koncentreret i hver deres kvarterer. Det giver en by, hvor forskellige befolkningsgrupper i høj grad lever adskilt i ret ensartede kvarterer. En blanding af boligformer og byfunktioner kan skabe trygge byrum og give grundlag for mødesteder og fællesskaber.
  • Sydkystens grønne og blå oase: Den lange strand, de grønne kiler gennem byen, skovrejsning, Hedeland, Køge Bugt Strandpark, Greve Marina, Mosede Havn og Mosede Fort er nogle af Greves kvaliteter, som kan måle sig med de bedste i Hovedstadsområdet. Det er kvaliteter, som skal bruges til at brande Greve, og som skal styrkes, når vi bygger ny by og omdanner eksisterende by.

  • Den sunde by i bevægelse: Gode uderum og adgang til bynær natur giver gode rammer for bevægelse for alle aldersgrupper og understøtter en sund livsstil. De korte afstande giver mulighed for, at flere bruger cyklen mere i det daglige. Alligevel stiger antallet af overvægtige og mange Greve-borgere får for lidt motion i dagligdagen. Dertil kommer, at mange oplever problemer med stress og ensomhed. Rammerne for aktivitet, bevægelse og fællesskab skal prioriteres, når der bygges nye boligområder, eller når de eksisterende renoveres.

  • Byen i vækst: Erhvervsarealerne til produktions- og logistikvirksomheder er begrænsede. Mange af de nye erhverv, som Greves iværksættere skaber, er byerhverv, der kræver mindre areal, og som kan bidrage til at skabe liv i de stationsnære områder.

  • Byen i den regionale infrastruktur: Greves centrale placering i hovedstadsområdets infrastruktur er en styrke både i forhold til bosætning og i forhold til at tiltrække virksomheder. Men der er også en bagside. Motorvejen og de to baneforbindelser opsplitter kommunen, og især motorvejen giver problemer med støj i boligområder. Dertil kommer, at arealreservationer til Ring 5 og støjzonen omkring Roskilde Lufthavn betyder væsentlige indskrænkninger i byudviklingsmulighederne i fx Tune. Det er derfor nødvendigt, at støjproblemerne finder en løsning, og at der arbejdes på alternativer til Ring 5.

Du kan downloade Planstrategi 2019 til højre.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over retlige forhold kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. i perioden mellem d. 3. april 2020 og 1. maj 2020. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen digitalt videre til den myndighed, dvs. Greve Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve Kommune. Du kan enten ringe eller sende en e-mail til plan@greve.dk, emnetekst Klage.

Evt. søgsmål vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 3. oktober 2020 jf. planlovens § 62, stk. 1.