Kommuneplantillæg nr 5 og Lokalplanforslag nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

Lokalplanforslag 11.54

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på 7.250 m2 ved Hundige Øst mellem Frydenhøj Allé og Hundige Centervej.

Baggrunden for lokalplanen

Greve Kommune oplever en stigende andel af ældre borgere i kommunen, som medfører et øget behov for plejeboliger.

Byrådet udbød i efteråret 2019 et areal ved Frydenhøj Allé til opførelse af et plejehjem med plejeboliger og vedtog den 16. december 2019 valg af byder. Projektet betyder, at der er udarbejdet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Lokalplanens intension

Intensionen med lokalplanen er at opføre et byggeri, der skaber trygge rammer i omgivelser, der værner om de ældre beboere. Byggeriet opføres som en karré med varierende bygningshøjder og facadespring, der med sit arkitektoniske udtryk giver alle beboere mulighed for udsigt til enten de omkringliggende arealer eller det fælles grønne haverum.

For at minimere areal til parkering i tilknytning til friplejehjemmet og for at få det størst mulige grønne areal rundt om bygningen stiller lokalplanen krav til, at en andel af parkeringspladserne skal anlægges i konstruktion.

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst er der blevet udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 5, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplanramme 1BE2, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.

Kommuneplantillægget sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 11.54 bliver omfattet af kommuneplanramme 1O2 med anvendelsen offentlig formål, så der er mulighed for at opføre plejehjem og -boliger.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 foretaget en screening af de forventede miljøpåvirkninger af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne ikke er så væsentlige, at de kræver en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal oprettes via Klageportalen, som videresender den til kommunen. De nærmere regler for indgivelsen af klage kan ses på Nævnenes Hus

Offentlig fremlæggelse

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er den 22.juni 2020 godkendt af Greve Byråd. Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 26. juni til den 21. august 2020.

Forslag til lokalplan kan ses her: Forslag til lokalplan 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst (pdf)

Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 kan ses her: Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (pdf)

Din kommentar

Høringssvar til de fremlagte planer, skal du sende via:

  • 'Din mening’ i den digitale plan (kommuneplantillæg eller lokalplan)
  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Høringssvar skal være modtaget senest den 21. august 2020.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristen afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt formod mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 26. juni 2021.

Greve Byråd