Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station og Tillæg nr. 6.1 til Kommuneplan 2017

Lokalplanafgrænsning 1155 Hjemmeside NY

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om forslag til Kommuneplantillæg nr. 6.1 og Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 19.000 m2 ved Hundige Station mellem baneområdet og Hundige Stationsvej.

Baggrunden for lokalplanen

Byrådet udbød i foråret 2020 et areal i Hundige Strandby (tidligere kaldt Hundige Øst) til opførelse af varierende typer af boliger og vedtog i august 2020 valg af byder. Lokalplan nr. 11.55, som udgør et delområde i udbuddet, omhandler etageboliger og en ny busterminal ved Hundige Station. Projektet betyder, at der er udarbejdet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Lokalplanens intension

Intensionen med lokalplanen er, at opføre et etagebyggeri med varierende størrelser af boliger og ny busterminal, der ligger i sammenhæng med stationen. Sammen skal de være med til at skabe en større tryghed i området. Projektet opføres som længebygninger der er vinklet i forhold til hinanden, så der bliver skabt forskellige typer af uderum omkring bygningerne. Bebyggelsen har markante taghældninger, som gør Strandby Høje til et ”landmark” i Hundige. Derudover får byggeriet altaner på de østvendte facader og dermed får de øverste etager udsigt ud over Køge Bugt.

Lokalplanen har et stort fokus på tryghed i og omkring boligerne og busterminalen, så den sætter krav til både belysning og beplantning i forbindelse med fælles friarealer til boligerne og byrum ved busterminalen samt indretning af den.

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station er der blevet udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 6.1, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplanramme 1BE2, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.

Kommuneplantillægget sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 11.55 får sin egen kommuneplanramme med anvendelse boligformål samt formål for teknisk anlæg og trafikanlæg. Derudover ændrer kommuneplantillægget også bebyggelsesprocenten, etageantal og bygningshøjden for rammen. Den giver også mulighed for at opføre 350 m2 detail- og servicefunktioner i forbindelse med busterminal og S-togsstation.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6.1 og Lokalplan nr. 11.55 udarbejdet en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er i høring sammen med Kommuneplantillæg og Lokalplan.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal oprettes via Klageportalen, som videresender den til kommunen. De nærmere regler for indgivelsen af klage kan ses på Nævnenes Hus

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan er den 22. marts 2021 godkendt af Greve Byråd. Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 24. marts til den 19. maj 2021.

Forslag til Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Forslag til Tillæg nr. 6.1 til Kommuneplan 2017

Derudover kan I se forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på hjemmesiden Hundige Strandby sammen med tidsplaner og videre proces for Hundige Strandby.

Din kommentar

Høringssvar til de fremlagte planer, skal du sende via:

  • 'Din mening' i de digitale planer (kommuneplantillæg eller lokalplan)
  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Høringssvar skal være modtaget senest den 19. maj 2021.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristen afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt formod mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 24. marts 2022.

Greve Byråd