Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017

Billedet viser afgrænsningen af forslag til lokalplan 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal på omkring 4,5 ha op til landsbygrænsen, sydvest for Karlslunde Landsby. Området har adressen Hovedgaden 37 i Karlslunde Landsby.

Lokalplanforslagets indhold og intensioner

Lokalplanens intentioner er, at muliggøre en udvidelse af den eksisterende kirkegård til Karlslunde Kirke.

Lokalplanen giver konkret mulighed for etablering af gravpladser og en bygning til graverfunktionen og til besøgende i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Forslag til lokalplanen kan ses her: Forslag til Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby (pdf)

Kommuneplantillæggets indhold og intensioner

Tidligere var lokalplanområdet en del af kommuneplanrammen 5L1 med anvendelsen Jordbrugsområde. Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for anvendelsen religiøse institutioner og gravpladser for lokalplanområdet (5O1), og området forbliver i Landzone. Den resterende del af den gamle ramme 5L1 forbliver jordbrugsområde.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 kan ses her: Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens bilag 3. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus

Offentlig fremlæggelse

Planforslaget er den 25. august 2020 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse. Planforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 11. september 2020 til og med den 6. november 2020.
Planforslaget kan ses her: Digital lokalplan

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Høringssvar til de fremlagte planer skal sendes via:

  • 'Din mening' i den digitale plan (lokalplan eller kommuneplantillæg)
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve
  • plan@greve.dk

Høringssvar skal være modtaget senest 6. november 2020.

Høringssvarene vil indgå i Plan- og udviklingsudvalgets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Plan- og Udviklingsudvalget har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 11. september 2020, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog senest til den 11. september 2021.

Plan- og Udviklingsudvalget