Kommunalvalg 2021, stem med - kampagne

Kontakt

Center & Politik, Organisation og Borgerbetjening (valg)
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
valg@greve.dk

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Greve Byråd og til Regionsrådet i Region Sjælland. Her kan du finde fakta om valget.

En forudsætning for at kunne stille op til kommunalvalget er, at du er valgbar.

Det betyder, at der er nogle grundlæggende betingelser, som du skal opfylde for at kunne stille op og ikke mindst blive valgt.

Du vil automatisk opnå valgbarhed, når du har valgret, altså:

 • Er fyldt 18 år
 • Har fast bopæl i kommunen og
 • Enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Ovenstående skal være opfyldt senest fredag den 1. oktober 2021 kl. 12 – dog med undtagelse fra betingelsen om varigheden af fast bopæl i Danmark og aldersbetingelsen, som blot senest skal være opfyldt på valgdagen.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan blive valgt til kommunalbestyrelsen, hvis du har fået en straf, som medfører tab af valgbarhed. Til vurderingen heraf er der fastsat nogle objektive kriterier.

Du mister ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet. Hvis der er gået fem år, fra du blev idømt forvaring eller ubetinget fængsel i seks måneder eller mere.

Herudover vil en om betinget fængselsstraf kun medfører tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt.

Under alle omstændigheder kan du stille op som kandidat til valget, uanset om du har fået en straf, som kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du får stemmer nok til at blive valgt til kommunalbestyrelsen skal du, hvis du på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf, underrette borgmesteren, som vil konstatere, om valgbarheden er fortabt.

Ønsker du at stille op, skal du opføres på en kandidatliste, hvor oplysninger om hver enkelt kandidats fulde navn, cpr-nummer, statsborgerskab, stilling og bopæl fremgår.

Selv om du ønsker at opstille alene, opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget eller opstille for en lokal borgerliste, skal du udfylde en formular (kandidatliste), som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune, som du ønsker at stille op i.

Indenrigs- og Boligministeriet har opdateret kandidatlisten, som skal bruges til valget i 2021. Det vil altså sige, at du ikke kan bruge kandidatlisten fra 2017.

Du kan hente en kandidatliste i Borgerservice, eller ved kontakt til Byrådssekretariatet på telefonnummer 43 97 97 97 eller på e-mail valg@greve.dk.

For at få godkendt din kandidatliste, skal den være underskrevet af 25 vælgere (stillere) i den kommune, hvor du ønsker at opstille.

Det kan dog være en god idé at indsamle lidt flere underskrifter end minimumskravet, da nogle af stillerne sidenhen, kan have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og dermed ikke tælle med i kandidatlisteanmeldelsen.

En kandidatliste kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. En sådan undtagelse kan ske, hvis kandidatlisten blev valgt ved sidste kommunalvalg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen ni uger før valgdagen.

Kandidatlisten kan afleveres fra den 14. september 2021 til den 28. september 2021 kl. 12.00.

Aflevering af kandidatlisten sker ved at bestille tid hos Byrådssekretariatet til en gennemgang og aflevering af listen. På denne måde sikrer vi allerede ved afleveringen, at kandidatlisten er korrekt udfyldt.

Der kan bestilles tid til aflevering af kandidatlisten på telefonnummer 43 97 97 97 eller e-mail valg@greve.dk.

Kandidatlister, som der er undtaget fra at indsamle stillerunderskrifter, kan indleveres fra den 31. august 2021 til og med den 14. september 2021 kl. 12.00.

De godkendte kandidatlister vil blive offentliggjort mandag den 4. oktober 2021.

Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét listeforbund.

Hvis man indgår i et listeforbund, skal alle de partier, der indgår i listeforbundet, hver især aflevere en anmodning om indgåelse af listeforbundet.

Kandidatlister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

Hvis man indgår i et valgforbund, skal alle de partier, der indgår i valgforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af valgforbundet.

Man kan indgå både liste- og valgforbund, og anmodningen skal ske på en blanket, der udleveres på samme sted som kandidatlisterne. Det er den samme blanket, der skal bruges til indgåelse af både liste- og valgforbund.

Fristen for indlevering af anmodning om indgåelse af liste- og/eller valgforbund, er mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.

Der vil være mulighed for at få proceduren forklaret yderligere, når man indleverer selve kandidatlisten.

Du vil modtage dit valgkort senest torsdag den 11. november 2021.

Har du ikke modtaget dit valgkort, møder du blot op på dit afstemningssted på valgdagen tirsdag den 16. november 2021. Husk at medbringe gyldigt legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Kender du ikke dit afstemningssted, eller er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Folkeregisteret på telefon nummer 43 97 97 97.

Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.

For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge, er valgretten dog betinget af tre års forudgående fast bopæl i riget.

Britiske statsborgere, der var bopælsregistreret i CPR på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, den 31. januar 2020, og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark indtil valgdagen, har fortsat ret til at stemme ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • Udlændinge, der er på tålt ophold.
 • Udlændinge, der er udvist ved endelige dom (efter udlændingeloven §§ 22-24 eller 25c).
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25b).
 • Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.

Kommunen udsender valgkort til de stemmeberettigede vælgere, der er bosiddende i kommunen. På det tilsendte valgkort kan du se, hvor du skal stemme på valgdagen 16. november 2021.

I Greve Kommune er der følgende afstemningssteder:

 • Arenaskolen, Gersager Alle 1, 2670 Greve
 • Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670 Greve
 • Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
 • Tune Hallerne, Tunehøj 7, 4030 Tune
 • Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Hjælpemidler stilles til rådighed på alle afstemningssteder og alle steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes.

På alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor man kan brevstemme, stilles der følgende hjælpemidler til rådighed:

 • Sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen.
 • Standlup med 6-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model.

I perioden for brevstemmeafgivning fra den 5. oktober til og med den 12. november inden kl.16.00 er der placeret et hæve-/sænkebord i Borgerservice på Greve Rådhus.

Vælgere, der ønsker at gøre brug af dette hjælpemiddel ved brevafstemning, kan derfor brevstemme i Borgerservice på Greve Rådhus inden for de almindelige åbningstider.

På valgdagen den 16. november 2021 er der på afstemningsstedet Greve Idrætscenter opsat et stemmerum med et bord, som kan tilgås af vælgere, der sidder i kørestol.

Vælgere, der ønsker at benytte dette stemmerum, kan med fordel ansøge om at blive overflyttet til afstemningssted Greve Idrætscenter.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted - Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske forhold.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted kan indsendes fra tirsdag den 19. oktober 2021 til kl. 12.00 mandag den 8. november 2021.

Hvis du ønsker ændring af afstemningsstedet, skal du udffylde en blanket. Blanketten er endnu ikke offentliggjort, men så snart det sker, vil vi linke til den her på siden.

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Er du på grund af gangbesvær eller handicap ikke i stand til selv at møde på valgstedet, kan Greve Kommune arrangere kørsel for dig.

Hvis du ønsker at bestille kørsel på valgdagen, kan du kontakte Byrådssekretariatet på telefonnummer 43 97 97 97 eller på e-mail valg@greve.dk.

Kørsel på valgdagen skal bestilles senest den 29. oktober 2021 kl. 12.

Du skal ved bestillingen oplyse, om du ønsker taxa eller liftbus, fra hvilken adresse du skal afhentes, og til hvilket valgsted du skal samt navn, telefonnummer og eventuelt klokkeslæt du ønsker at blive hentet.

For at kunne brevstemme i eget hjem er det en betingelse, at du afleverer eller sender en anmodning til Folkeregistret.

Anmodningen kan tidligst indgives til kommunen fra den 19. oktober 2021, og skal senest afleveres torsdag den 4. november 2021 inden kl. 18.00. Du vil få telefonisk besked om, hvornår vi vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at påføre telefon nummer på anmodningen.

Anmodningen skal indgives på en særlig blanket. Blanketten er endnu ikke offentliggjort, men så snart det sker, vil vi linke til den her på siden.

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Du kan afgive brevstemme til Kommunal- og Regionrådsvalg fra tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021 indtil kl. 16.00

Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse i Borgerservice, på bibliotekerne eller Greve Svømmehal.

Du kan brevstemme på ethvert borgerservice i Danmark uanset bopæl.

Ved brevstemmeafgivning forevises gyldig legitimation: sundhedskort, pas eller kørekort.

Åbningstider

Borgerservice
Rådhusholmen 10, 2670 Greve (der kræves ikke tidsbestilling):

 • Mandag kl. 10.00 – 14.00
 • Tirsdag kl. 07.30 – 18.00
 • Onsdag kl. 10.00 – 14.00
 • Torsdag kl. 07.30 – 18.00
 • Fredag: Lukket

Borgerservice holder ekstra åbent for kun brevstemmer på følgende dage:

 • Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00 – 13.00
 • Lørdag den 6. november 2021 10.00 – 13.00
 • Fredag den 12. november 2021 kl. 9. 00 – 16.00

Biblioteker
Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve
Karlslunde Bibliotek, Karlslunde Parkvej 11, 2690 Karlslunde 
Tune Bibliotek, Tune Center 15, 4030 Tune

 • Mandag kl. 7.30 – 19.00
 • Tirsdag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Onsdag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Torsdag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Fredag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 16.00 – 18.00 (fredag den 12. november 2021 indtil kl. 9.00).

Greve Svømmehal
Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve.

Fra mandag den 8. november 2021 til fredag den 12. november 2021: 

 • Mandag kl. 9.00 – 18.00
 • Tirsdag kl. 7.00 – 16.00
 • Onsdag kl. 9.00 – 18.00
 • Torsdag kl. 7.00 – 16.00
 • Fredag kl. 7.00 – 16.00

På sygehuset
Under indlæggelse vil personalet være behjælpeligt med stemmeafgivningen.

På plejehjem/plejecentre
Kommunalbestyrelsen sikrer, at beboere får mulighed for at afgive brevstemme. Nærmere oplysning kan fås ved plejehjemmets/plejecentrets ledelse.