Byrådet har vedtaget en klima- og energipolitik, som indeholder målsætninger for klima- og energiområdet.

I Greve Kommune er der igennem årene taget mange vigtige initiativer på klima- og energiområdet af såvel kommunen selv som borgere, institutioner og erhverv. Byrådet har ønsket at koordinere disse tiltag og dermed sikre sammenhæng i indsatsen på klima- og energiområdet. Det kan sikres ved at skabe nogle rammer for den fremtidige indsats - rammer, som styrer indsatsen i den ønskede retning og sørger for, at enkelte initiativer ikke modarbejder hinanden, men derimod alle bidrager til det fælles mål.

Derfor nedsatte Byrådet i 2008 Klima- og Energipolitisk Udvalg med det formål at udarbejde en klima- og energipolitik. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er resultatet af dette arbejde, og politikken blev i marts 2009 godkendt af Byrådet.

I Klima- og Energipolitik for Greve Kommune fastsættes fire målsætninger for kommunens indsats på klima- og energiområdet:

  1. Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme
  2. Helhedsorienterede miljøforbedringer
  3. Øget anvendelse af vedvarende energi
  4. Forbedring af infrastruktur, trafikale løsninger og transportadfærd

De bærende værdier bag politikken er, at klima- og energipolitikken er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Greve Kommune ønsker at påtage sig sin del af ansvaret, gå foran og vise et godt eksempel. Derfor starter Greve Kommune med at se på, hvad kommunen selv kan gøre. Dernæst ønsker Greve Kommune at iværksætte kampagner og andre tiltag til vejledning af borgere og erhverv om deres muligheder for i endnu højere grad at bidrage til en god indsats på klima- og energiområdet.

Der udarbejdes handlingsplaner i forlængelse af klima- og energipolitikken. Handlingsplanerne skal sikre, at politikkens målsætninger indfries.